Συναλλαγές στο Δημόσιο με απλή φωτοτυπία

Πλέον οι πολίτες θα μπορούν να εξυπηρετούνται με την κατάθεση απλής φωτοτυπίας του εγγράφου, αρκεί αυτή να είναι ευανάγνωστη.

Με σχετική εγκύκλιο, η οποία αφορά το σύνολο του δημοσίου τομέα, συμπεριλαμβανομένης της... Εκκλησίας αλλά και των δικαστηρίων, ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκος Μητσοτάκης δίνει οδηγίες για την καλύτερη εφαρμογή των ρυθμίσεων και την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Βάσει του νέου νόμου, καταργείται η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς, ενώ πλέον το Δημόσιο υποχρεούται να αποδέχεται τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα αυτών των εγγράφων.

Ως προς τα ιδιωτικά έγγραφα, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα απλά και ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες και τους φορείς που εμπίπτουν στη ρύθμιση (π.χ. απολυτήριο ιδιωτικού λυκείου που φέρει τη θεώρηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ιατρική γνωμάτευση που φέρει θεώρηση από αρμόδιο ελεγκτή ιατρό, κ.λπ.). Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο.

Η εγκύκλιος του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης εστάλη στα υπουργεία και σε όλους τους εποπτευόμενους φορείς, στους ΟΤΑ και στις αποκεντρωμένες διοικήσεις, στην Ι.Σ. της Εκκλησίας της Ελλάδος, τις μητροπόλεις και τα εκκλησιαστικά ιδρύματα, όπως επίσης στο υπουργείο Δικαιοσύνης αλλά και στα δικαστήρια όλων των βαθμών.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η νομιμότητα και η διαφάνεια, οι φορείς καλούνται να υποβάλουν σε δειγματοληπτικό έλεγχο ανά τρίμηνο τουλάχιστον το 5% του συνόλου των φωτοαντιγράφων που έχουν κατατεθεί.

Πηγή: Καθημερινή

Αναγνώστες