Σειρά υποχρεώσεων της ΔΕΗ προς τους καταναλωτές θεσπίζει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, με απόφασή της που προβλέπει και την καταβολή αποζημίωσης προς τους πελάτες, στις περιπτώσεις που δεν....
τηρούνται οι υποχρεώσεις στις προθεσμίες που θέτει η ΡΑΕ.

Οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται στον Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ, θυγατρική της ΔΕΗ) αφορούν μεταξύ άλλων την επανασύνδεση της ηλεκτροδότησης μετά από βλάβη, προγραμματισμένες εργασίες ή αίτημα του καταναλωτή, τις επανασυνδέσεις μετά από διακοπή λόγω χρέους, την εξυπηρέτηση νέων συνδέσεων, την αντικατάσταση καμένης ασφάλειας του μετρητή, κ.α.

Η νέα λίστα των «Εγγυημένων Υπηρεσιών προς Καταναλωτές» έχει διάρκεια εφαρμογής από 1ης Απριλίου 2014 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2015.

Το ύψος των αποζημιώσεων σε περίπτωση που δεν τηρούνται οι προθεσμίες είναι 15 ευρώ, με εξαίρεση τη διακοπή τροφοδότησης σε καταναλωτές μέσης τάσης για την οποία το ποσό ορίζεται σε 150 ευρώ.

Θα καταβάλλονται ανά εξάμηνο, χωρίς να απαιτείται η υποβολή αίτησης από τον καταναλωτή.

Η κατάσταση των υποχρεώσεων του ΔΕΔΔΗΕ προς τους καταναλωτές και οι σχετικές προθεσμίες φαίνονται στο συνημμένο έγγραφο.

Αναγνώστες