Οι εκτός στόχων Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης - Τα στοιχεία

Όπως είναι γνωστό, από το τρέχον οικονομικό έτος, καθιερώθηκαν δημοσιονομικοί κανόνες και πρακτικές για όλους τους Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, που μεταξύ άλλων προβλέπεται...

ότι, όλοι οι Φορείς Γενικής Κυβέρνησης, τόσο η Κεντρική Διοίκηση, όσο και τα Νομικά Πρόσωπα που είναι φορείς Γενικής Κυβέρνησης, θα πρέπει να καταρτίζουν μηνιαίο πρόγραμμα κατανομής του προϋπολογισμού τους, που αποτελεί τη βάση για τον προσδιορισμό των τριμηνιαίων στόχων.
Η υλοποίηση των στόχων των Νομικών Προσώπων - Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, των οποίων ο προϋπολογισμός υπερβαίνει τα 20 εκατ. ευρώ, παρακολουθείται από τη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Από τα στοιχεία - υλοποίηση στόχων δωδεκαμήνου 2013 - προκύπτουν τα ακόλουθα:

• Ένας φορέας (Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας) δεν έχει υποβάλει στοχοθεσία.

• Ένας φορέας (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) υπέβαλε στοχοθεσία μόνο για το τελευταίο τρίμηνο του 2013.

• Ένας φορέας (Οργανισμός Κτηματολογίου & Χαρτογράφησης Ελλάδας - ΟΚΧΕ) καταργήθηκε τον Ιούνιο του 2013.

Από τους υπόλοιπους 24 Φορείς, οι 19 βρίσκονται εντός στόχου το δωδεκάμηνο 2013, ενώ 5 Φορείς παρουσιάζουν απόκλιση από τους στόχους που έχουν τεθεί.

Ειδικότερα, από τους 5 Φορείς, που παρουσιάζουν απόκλιση από τους στόχους του δωδεκαμήνου:

• Δύο Φορείς (Πράσινο Ταμείο και το Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γονέων) έχουν βελτιώσει την απόκλιση που παρουσίαζαν τα προηγούμενα τρίμηνα, η οποία και κυμαίνεται σε ποσοστό μικρότερο του 5% σε σχέση με το στόχο που είχε τεθεί για το δωδεκάμηνο.

• Δύο Φορείς (ΕΟΤ και Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης Α.Ε.) παρουσίασαν για πρώτη φορά απόκλιση στο τελευταίο τρίμηνο.

• Ένας Φορέας (Εδικός Λογαριασμός του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης) παρουσιάζει για τέταρτο συνεχόμενο τρίμηνο απόκλιση η οποία όμως περιορίστηκε σημαντικά σε σχέση με τις αποκλίσεις που είχε παρουσιάσει τα προηγούμενα τρίμηνα. Ωστόσο, η συνολική απόκλιση οφείλεται στον ετεροχρονισμό των εισροών και εκροών των εκτελούμενων έργων, σε σχέση με τους στόχους που είχαν τεθεί.

H απόκλιση των εσόδων (-146.783.008 ευρώ) του ΕΤΕΑΝ Α.Ε., σε σχέση με τους στόχους του δωδεκαμήνου οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι, ενώ είχαν προϋπολογιστεί εισπράξεις από εκποίηση τίτλων Ελληνικού Δημοσίου (λόγω καταπτώσεων δανείων) ποσού 150 εκατ. ευρώ για το έτος 2013, πραγματοποιήθηκε είσπραξη μόλις 0,8 εκατ. ευρώ (ν. 4093/2013). Η απόκλιση των εξόδων (-51.715.081 ευρώ) σε σχέση με τους στόχους του δωδεκαμήνου οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι κατά τη διάρκεια του 2013 πληρώθηκαν καταπτώσεις δανείων συνολικού ποσού 101,8 εκατ. ευρώ, έναντι πρόβλεψης 150 εκατ. ευρώ.

Η απόκλιση που παρουσιάζει ο «ΕΟΤ» οφείλεται, αφενός, στη μη είσπραξη των ποσών που προβλέφθηκαν από την ειδική χρηματοδότηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων ύψους 37,2 εκατ. ευρώ και αφετέρου, στην εξόφληση επενδυτικών δαπανών ύψους 12,5 εκατ. ευρώ.

Όσον αφορά το «Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ)» η απόκλιση που παρουσιάζεται οφείλεται σε υπερεκτίμηση των αποδόσεων των τόκων των επενδεδυμένων κεφαλαίων, καθώς και στη μη απόδοση από τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης του συνόλου των εισφορών από συντάξεις που παρακρατήθηκαν υπέρ ΑΚΑΓΕ.

Η απόκλιση που παρουσιάζεται στο «Πράσινο Ταμείο» οφείλεται στο γεγονός ότι τα έσοδα εμφανίζονται μειωμένα το δωδεκάμηνο σε σχέση με το στόχο που είχε τεθεί, λόγω της νέας ρύθμισης για τη νομιμοποίηση-τακτοποίηση των αυθαίρετων κτισμάτων, η οποία προβλέπει περισσότερες δόσεις και μειωμένα ποσά προστίμων.

Παρά το γεγονός της πρώτης εφαρμογής της διαδικασίας καθορισμού στόχων και παρακολούθησης της υλοποίησής τους το έτος 2013, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του δωδεκαμήνου, τα περισσότερα Νομικά Πρόσωπα υλοποίησαν τους στόχους που είχαν τεθεί, ενώ μόλις τρία Νομικά Πρόσωπα, από τα 27, παρουσίασαν σημαντικές, αλλά εν πολλοίς ερμηνεύσιμες, αποκλίσεις.

Το γεγονός αυτό αποδεικνύει ότι η συνεχής προσπάθεια βελτίωσης της δημοσιονομικής πολιτικής με την εφαρμογή νέων κανόνων αλλά και μηχανισμών ελέγχου, αποδίδει θετικά αποτελέσματα και διασφαλίζει την ορθολογικότερη διαχείριση των δημόσιων πόρων.

Επισημαίνεται ότι, για τα Νομικά Πρόσωπα που θα παρουσιάζουν αδικαιολόγητες αποκλίσεις από τους τριμηνιαίους στόχους θα πρέπει τα αρμόδια υπηρεσιακά όργανα να μεριμνήσουν για τις αναγκαίες διορθωτικές παρεμβάσεις μείωσης των αποκλίσεων, προκειμένου να εναρμονιστούν με την ευρύτερη προσπάθεια που λαμβάνει χώρα για την εδραίωση της δημοσιονομικής εξυγίανσης, προσαρμογής και πειθαρχίας.
epoli.gr

Αναγνώστες