Μοντέλο πρόβλεψης κυκλοφορίας στη Θεσσαλονίκη

Νέο σύστημα πληροφόρησης των οδηγών σχετικά με το χρόνο που χρειάζεται κάποιος για να κινηθεί εντός της πόλης αναπτύσσεται στη Θεσσαλονίκη από το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και ...Δικτύων Μεταφορών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ).

Το νέο αυτό σύστημα αποτελεί συνέχιση και αναβάθμιση του ήδη εγκατεστημένου, στην πόλη, συστήματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας το οποίο ανέπτυξε επίσης το ΙΜΕΤ.

Στα πλαίσια του υπάρχοντος συστήματος στην πόλη είχαν εγκατασταθεί 10 ασύρματοι μετρητές κυκλοφορίας σε 10 κεντρικούς κόμβους. Οι μετρητές αυτοί χρησιμοποιούν την πρωτοποριακή τεχνολογία επικοινωνίας Bluetooth, μέσω της οποίας ανιχνεύουν την διέλευση των οχημάτων μέσα από την περιοχή εμβέλειάς τους.

Η νέα αυτή τεχνολογία καταγραφής της κυκλοφορίας είναι σημαντικά φθηνότερη συγκριτικά με παλαιότερες μεθόδους. Με τον τρόπο αυτό μπορεί εύκολα να υπολογιστεί ο χρόνος συγκεκριμένων διαδρομών ενός οχήματος μεταξύ δύο μετρητών με βάση τον ακριβή χρόνο ανίχνευσής του από τους μετρητές που βρίσκονται στα άκρα κάθε διαδρομής.

Όλες οι καταγραφές των μετρητών αποστέλλονται αυτόματα σε ένα κεντρικό υπολογιστή ο οποίος με τη βοήθεια λεπτομερούς κυκλοφοριακού μοντέλου της πόλης και στατιστικής επεξεργασίας των δεδομένων παράγει μέσους χρόνους διαδρομής για 22 διαδρομές στο κεντρικό της ιστό της.

Η πληροφορία αυτή παρέχεται σε πραγματικό χρόνο στους οδηγούς μέσω πινακίδων μεταβλητών μηνυμάτων οι οποίες έχουν εγκατασταθεί σε κομβικά σημεία εισόδου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας με χρήση του διαδικτύου.

Το συγκεκριμένο σύστημα επεκτείνεται με την εγκατάσταση 25 ακόμα μετρητών σε κομβικά σημεία. Με τον τρόπο αυτό θα καταστεί εφικτό να υπολογίζονται χρόνοι διαδρομής σε πολύ περισσότερες από τις 22 αρχικές διαδρομές σε όλο το πολεοδομικό συγκρότημα της πόλης αλλά και να δίνεται πληροφόρηση για χρόνους μετακίνησης μέσω εναλλακτικών διαδρομών για συγκεκριμένα σημεία αφετηρίας και προορισμού.

Τα αποτελέσματα αναμένεται να είναι θετικά όχι μόνο ως προς την καλύτερη και πιο αξιόπιστη πληροφόρηση των οδηγών για τις κυκλοφοριακές συνθήκες, αλλά και ως προς την καλύτερη κατανομή των οχημάτων σε ολόκληρο το δίκτυο. Το τελευταίο θα οδηγήσει στην μέγιστη εκμετάλλευση της χωρητικότητας των κεντρικών οδικών αξόνων και στην μείωση των σημείων κυκλοφοριακής συμφόρησης.

Η χρηματοδότηση του συγκεκριμένου συστήματος γίνεται μέσω του έργου «SEE-ITS: Intelligent Transport Systems in South East Europe» του χρηματοδοτικού προγράμματος «South East Transnational Cooperation Programme».

Στα πλαίσια του ίδιου έργου θα υλοποιηθούν παρεμφερείς δράσεις σε άλλες 6 περιοχές των χωρών της νοτιανατολικής Ευρώπης. Συγκεκριμένα στις: Πάτρα, Βιέννη, Σόφια, Τιμισοάρα και Παραδουνάβιες περιοχές στην Ρουμανία, Βουδαπέστη, Περιφέρεια της Εμίλια-Ρομάνια στην Ιταλία.

Αναγνώστες