Οι φαντάροι έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν ως υποψήφιοι στις εκλογές

Κωλύματα Εκλογιμότητας

Σύμφωνα με το άρθρο 29 του ΔΚΚ:

1. Δεν μπορούν να εκλεγούν στα αξιώματα... των δημοτικών ή κοινοτικών αρχών:

i. Οι δικαστικοί λειτουργοί [20] .

ii. Οι αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας.Δεν έχουν κώλυμα εκλογιμότητας οι οπλίτες των ενόπλων δυνάμεων, οι δόκιμοι αξιωματικοί και οι υπαξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας.

iii.Οι θρησκευτικοί λειτουργοί των γνωστών θρησκειών.

iv.Οι γενικοί γραμματείς Δήμων και οι υπάλληλοι Δήμων ή Κοινοτήτων στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπου υπηρετούν [21] , με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, δηλαδή μόνιμοι, ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου [22] . Το κώλυμα αυτό δεν υφίσταται για τους δικηγόρους του Δήμου. Επίσης, το κώλυμα αυτό δεν καταλαμβάνει τους διοικητές και τα μέλη διοίκησης νπδδ, οργανισμών [23] κλπ. Όμως, το κώλυμα αυτό, καίτοι δεν εισάγεται ρητά με τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, υφίσταται προκειμένου για τους ειδικούς συμβούλους και τους ειδικούς συνεργάτες του Δημάρχου, καθώς και τους επιστημονικούς συνεργάτες του άρθρου 67 του ν. 1416/1984, όπως ισχύει, διότι έχει κριθεί από το ΣτΕ [24] ότι προέχει η προστασία του δημοσίου συμφέροντος από τον ψυχολογικό επηρεασμό που είναι δυνατόν να ασκήσουν στο εκλογικό σώμα λόγω της θέσης που κατέχουν στο Δήμο, καθώς και η αποφυγή της προπαρασκευής με τον τρόπο αυτό της σταδιοδρομίας τους ως δημοτικών αρχόντων.

v. Οι υπάλληλοι των δημοτικών ή κοινοτικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή ιδρυμάτων του οικείου Δήμου ή της οικείας Κοινότητας, που έχουν συστήσει οι ίδιοι οι Δήμοι ή οι Κοινότητες ή στα οποία αυτοί συμμετέχουν, όπου υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας [25] . Στους ανωτέρω συμπεριλαμβάνονται και οι υπάλληλοι των Συνδέσμων, στους οποίους συμμετέχει ο οικείος Δήμος ή Κοινότητα. Το κώλυμα αυτό δεν ισχύει για τους υπαλλήλους των δημοτικών ή κοινοτικών επιχειρήσεων ή των αστικών μη- κερδοσκοπικών εταιρειών, στις οποίες συμμετέχει ο Δήμος ή η Κοινότητα, εφόσον πρόκειται περί νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου.

vi.Οι υπάλληλοι των Δήμων ή Κοινοτήτων που συνενώνονται σε ένα Δήμο, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και αν υπηρετούν στο νέο Δήμο που προκύπτει από τη συνένωση.

Τα πρόσωπα των παραπάνω κατηγοριών, πλην των θρησκευτικών λειτουργών, μπορούν να θέσουν υποψηφιότηταεφόσον παραιτηθούν από τη θέση τους πριν την ανακήρυξη των υποψηφίων.

ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΦΑΝΤΑΡΩΝ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΡΑΤΕΥΜΕΝΩΝ

Αναγνώστες