Επιστρατεύονται 9.971 εφοριακοί κατά της φοροδιαφυγής

Αυξημένες αρμοδιότητες αποκτά από την προσεχή Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2014 η Διεύθυνση Ελέγχων της... Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, καθώς ενεργοποιείται ο νέος οργανισμός του υπουργείου Οικονομικών που ενισχύει σημαντικά τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.

Πέρα από την αρμοδιότητα της συγκέντρωσης και επεξεργασίας στοιχείων αποτελεσμάτων ελέγχων και επανελέγχων, καθώς και της αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας του ελεγκτικού μηχανισμού, η Διεύθυνση Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης θα πρέπει από την προσεχή Τετάρτη να φέρει εις πέρας συγκεκριμένους επιχειρησιακούς στόχους. Σε αυτούς περιλαμβάνονται:

– Ο εντοπισμός και η καταπολέμηση της φοροαποφυγής, αλλά και η τιμωρία της φοροδιαφυγής.

– Η ευθύνη για την παρακολούθηση του βαθμού επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί για φορολογικούς ελέγχους στα Ελεγκτικά Κέντρα και στις ΔΟΥ.

– Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας του φοροελεγκτικού μηχανισμού και η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των φορολογουμένων.

– Η βελτίωση της ποιότητας του ελεγκτικού έργου του φοροελεγκτικού μηχανισμού για την μεγιστοποίηση της διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου.

– Η διοικητική συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών με άλλα κράτη- μέλη της ΕΕ στον τομέα του ΦΠΑ.

– Η εποπτεία των υπόχρεων προσώπων που ορίζονται στο νόμο για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Ο νέο οργανισμός του υπουργείου Οικονομικών προβλέπει 16.598 οργανικές θέσεις προσωπικού, εκ των οποίων οι 9.971 αφορούν σε θέσεις εφοριακών υπαλλήλων.

Σύμφωνα με τον νέο οργανισμό από τις 16.598 προβλεπόμενες θέσεις εργασίας οι 9.017 θέσεις αφορούν σε υπαλλήλους πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, οι 2.391 θέσεις σε υπαλλήλους τεχνολογικής εκπαίδευσης, οι 4.315 σε θέσεις υπαλλήλων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και οι 412 σε θέσεις υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Ο Οργανισμός προβλέπει ακόμη 457 θέσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, αλλά και έξι θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή.

Αναγνώστες